Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sjömat kan bidra till en hållbar och livskraftig svensk livsmedelssektor

Mat från havet är både nyttig och kan ge positiva miljöeffekter exempelvis genom att motverka övergödning. Den 6 december samlades den marina livsmedelssektorn i Västsverige för att tillsammans med Vinnova och Sweden Food Arena diskutera möjligheter och utmaningar med den svenska livsmedelsproduktion med fokus på marina råvaror.

Sweden Food Arena är namnet på den branschdrivna organisationen med uppdrag att samlar livsmedelssektorn. Under våren vill de tillsammans med branschen ta fram en forsknings- och innovationsagenda med förhoppningen om att medel avsätts till en sådan i den kommande forskningspropositionen.

På seminariet gav Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena, deltagarna många goda argument för att Sverige bör satsa på en stark livsmedelssektor. Sweden Food Arena ser att hållbar matinnovation är en av de viktigaste nycklarna till att lösa globala utmaningar såsom klimatet, sviktande folkhälsa och sårbar livsmedelsförsörjning. En stark livsmedelsbransch kan också bidra till en levande landsbygd.

Livsmedelsindustrin är i dag den tredje största industribranschen i Sverige sett till omsättning och när vi inkluderar hela värdekedjan sysselsätter den mer än 350 000 personer. Hela branschen genererar ett förädlingsvärde motsvarande cirka 200 miljarder kronor per år.

Andra länder har gjort det – Sverige kan också

Sweden Food Arena vill samla och skapa ett gemensamt fokus i Sverige för att bygga världsledande och lönsamma företag som kan erbjuda attraktiv, hälsosam och säker mat, producerade på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

- Potentialen finns där. Det som behövs är att vi i Sverige bestämmer oss för att satsa, säger Marie Gidlund. Andra länder har visat att om staten beslutar sig för att genomföra ett strategiskt innovationslyft tillsammans med livsmedelsbranschen så kan vi få innovativ tillväxt. Se till exempel på Danmark med sitt Food Nation (matkluster och koncept samlat under ett varumärke).

Hur bidrar fisket till kustsamhällen?

På seminariet presenterade Staffan Waldo, AgriFood EconomicsCentre, deras senaste rapport om mervärden i svenskt yrkesfiske såsom en levande landsbygd, turism och marknadsföring av kustsamhällen. Rapporten har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket och visar på att det idag saknas heltäckande kunskap om de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med till samhället.

Vi har god kännedom om vilka värden som skapas på marknaden men sämre insikt om de värden som yrkesfiskarna inte kan ta betalt för (så kallade externa värden) och storleken på dessa, berättar Staffan Waldo.

- Det vore intressant att se en kompletterande analys på regional nivå av olika småskaliga fisken och deras roll i lokala samhällen, säger Jessica Hjerpe Olausson. Här finns stora skillnader mellan regioner, och i vår region är fisket och beredningsindustrin till största del lönsamma företag som har mycket att bidra med vad gäller framtidens livsmedel. Vi vet också att det finns många kopplingar mellan sjömat och turism, något som skulle vara intressant att titta vidare på.

Hur mår det kustnära fiske i Bohuslän?

Fiskekommunerna har tagit fram en ny rapport om det kustnära fiske i Bohuslän och Ulla Olsson, utredare på Fiskekommunerna presenterade denna intervjustudie på seminariet. Fiskarna ser positivt på framtiden även om några orosmoln lyfts fram såsom beståndet av havskräftor och överetablering av burfisket.

Men de flesta kustfiskarna i studien visar upp välmående företag med framtidstro och investeringsvilja. I jämförelse med tidigare studier som fiskekommunerna har gjort så är fler yrkesfiskare nöjda med sin ekonomi idag.

Stärkta aktörer inom marina livsmedel

Sjömat för framtiden är ett samarrangemang mellan Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Fiskekommunerna och Maritima klustret i Västsverige.

- Seminariet har varit en ansats från oss att samla branschen och ge möjlighet att lämna input till den kommande forsknings- och innovationsagendan, som i sin tur ska ta oss ytterligare ett steg på vägen mot en än mer innovativ livsmedelssektor. Här ska marina råvaror och sjömat vara en självklar del, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsregionen och ordförande i Maritima klustret i Västsverige.

Rapporter och ppt från dagen

Sjömat för framtiden den 6 december arrangerades i Göteborg  och är ett samarrangemang mellan Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Fiskekommunerna och Maritima klustret i Västsverige. Nedan finner du presentationerna från seminariet och du är välkommen att kontakta oss för fortsatt dialog och inspel till en kommande forsknings- och innovationsagenda för livsmedelssektorn.

Se kontaktuppgifter på respektive organisations hemsida
Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen
Annelie Rosell, Jordbruksverket
Elin Gunve, Jordbruksverket
Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket
Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket
Krister Olsson, Fiskekommunerna
Anders G Högmark, Fiskekommunerna
Marie Gidlund, Sweden Food Arena
Joanna Franzén, Vinnova

Ytterligare info och nyhet hittar du på Landsbygdsnätverkets hemsida >>

Presentationer och rapporter från dagen
Program och info >>
Sweden Food Arean ppt >>
AgriFood ppt >>
Kustnära fiske i Bohuslän ppt >>

 Värden i svenskt yrkesfiske rapporten >>
Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän 2019 rapporten >>

Var du med på dagen?
Utvärdera gärna vårt event så vi kan göra nya bra aktiviteter
Se länk https://forms.gle/JLFX9xafxFZrdTB37

Fler rapporter om fiske 2019
Business Region Göteborg har gjort en analys av fiskbranschen i Göteborgsregionen.
Missa inte att ta del av den, finns online här >>


Senast uppdaterad: 2019-12-18 10:59