Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fritidsbåtarnas avgaser sätter spår

Den intensiva fritidsbåtstrafiken i Bohuslän sätter tydliga spår i bottensediment, musslor och ostron, enligt en nypublicerad forskarrapport. Det är första gången man undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåtstrafiken lagras i bottensediment och vattenlevande organismer.

– Det finns all anledning att fasa ut bensin- och dieseldrivna båtmotorer, säger Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Få länder har så många registrerade fritidsbåtar per capita som Sverige. Av omkring 850 000 registrerade båtar har de flesta en bensin- eller dieseldriven motor. Bohuskusten hör till båtturisternas favoritmål och den populära huvudfarleden genom Bohusläns skärgård kallas ofta ”havets E6:a”, hårt trafikerad av allt större båtar med allt kraftigare motorer.

– Bara vid Grebbestad är det över 40 000 båtar som passerar under en semestermånad, säger Kjell Nordberg, som har räknat varenda en.

I snart sex års tid har han tillsammans med kollegor på Göteborgs universitet, Umeå universitet, SGU och Tillväxt norra Bohuslän, studerat och mätt hur de polycykliska aromatiska kolvätena, PAH:er, från båtmotorernas avgaser lagras i musslor, ostron, vatten och bottensediment.

Unik rapport
Nu ligger rapporten klar och den är unik: Frågan om hur turismen i Bohuslän påverkar naturen har diskuterats länge men aldrig förut har föroreningarna mätts upp så strukturerat. Det står utom allt tvivel att fritidsbåtar lämnar ett avtryck i naturen, säger Kjell Nordberg:

– Koncentrationen av PAH:er i vattnet är tydligt högre där fritidsbåtstrafiken är som störst.

Han förklarar att båtmotoravgaser består av en cocktail av cancerogena och giftiga PAH-föreningar, som även innehåller sot, oförbrända oljor, försurande kväveföreningar och koloxid. Svensk skärgård är känsligare än andra farvatten eftersom tidvattenströmmarna är svaga och med en låg vattengenomströmning i innerskärgården ligger föroreningar lättare kvar.

Problem uppstår då det finns stora gemensamma ekonomiska intressen i Bohusläns vatten. Utöver den populära båtturismen är vattenbruk med mussel- och algodlingar en växande ny ekonomi, och frågan är nu hur väl de kan samsas.

Fem gånger högre halt i trafikerade områden
Resultatet av Kjell Nordbergs och kollegornas forskning visar att halterna av PAH:er i ytsedimenten är fem gånger högre i Grebbestad och Tanumstrand där båttrafiken är tät, än i det intilliggande Sannäs, som är ett Natura-2000-område med väsentligt mindre båttrafik. I de trafiktäta områdena överskrids de gränsvärden som är definierade enligt EU:s vattendirektiv.

Även de musslor och ostron som placerats ut där båttrafiken var som mest intensiv hade kraftigt förhöjda PAH-halter. Skaldjur styrs dock inte av EU:s vattendirektiv utan ligger under Livsmedelsverket, och där håller sig halterna inom gränsvärdet.

– De avgasrelaterade giftiga ämnena finns där, men eftersom det håller sig inom Livsmedelsverkets ramar kan man i de flesta skärgårdsområden räkna med att ostron och blåmusslor inte är hälsofarliga, säger Kjell Nordberg.
I rapporten konstateras alltså att cancerogena PAH:er lagras i bottenlevande djur och i förlängningen ekosystemet. Båtturism och vattenbruk har dock förutsättningar att samexistera, så länge man inte odlar och skördar i där båtttrafiken är som mest intensiv.

– Jag kan inte säga att det är alarmerande just nu, men det finns all anledning att mana till försiktighet med bensin- och dieseldrivna båtmotorer. Vi rekommenderar fortsatt arbete med att sänka halterna av PAH:er i havet genom till exempel generella hastighetsbegränsningar och stimulans av elmotorer och segling. Det kan också vara bra att tänka på var musselodlingar placeras i framtiden, säger Kjell Nordberg.


Senast uppdaterad: 2022-12-05 18:16