Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Presentationer i montrar 2017

Vid två tillfällen under dagen har du möjlighet att lyssna till intressanta projekt och forskningsresultat från vår region. Representanter står redo i montrarna för att under 12 minuter berätta om sitt projekt. Efter 12 minuter rotera du till nästa monter. Vi har två pass för monterpresentationer och mer än 18 intressanta projekt att välja mellan.

Pass 1 - kl 11.00-12.00

GreenPilot - Monter nr 1
ScandiNAOS AB - GreenPilot är ett projekt för att introducera alternativa, miljövänligare bränslen i sjöfarten. I GreenPilot projektet har en lotsbåt konverterats till drift på biometanol. Konvertering till alkoholer som fartygs-
bränsle är applicerbart på en stor del av fartygsflottan och också på fritidsbåtar. Alkoholbränslen ger mindre utsläpp av SOx, NOx och PM. Förnybart producerade bränslen minskar också tillförseln av koldioxid till atmosfären. Introduktionen av förnybart producerade alkoholbränsle kan väsentligt minska miljöpåverkan från sjöfarten kan också fungera som inspiratör och föregångare för övriga transportnäringen.
#Marin teknik #Sjöfart

Value Stream Mapping - Monter nr 2
SSPA Sweden AB
- Hur man kan använda Lean-verktyget Value Stream Mapping i en containerterminal för att utvärdera operationerna och finna eventuella ineffektiviteter genom mappningen. Studien har gjorts på fyra olika containerterminaler (tre i Sverige, en i Spanien). Resultatet av studien var att Value Stream Mapping kunde apli-
ceras på terminalerna och ett ramverk togs fram. En viktig identifierad ineffektivitet, som gav upphov till icke-värdeadderande operationer, var bristen på kommunikation och informationsutbyte mellan involverade aktörer i hamnen.
#Hamnlogistik


Marin Feed - Monter nr 3
Marine Feed - erbjuder ett ekologiskt och hållbart producerat djurfoder. Fodret utvinns från snabbväxande ryggradslösa filtrerare, sjöpungar, på Bohuskusten. Idag växer sjöpungar i musselodlingar och Marine Feed vill presentera sina planer för expansion av sjöpungsodling i västerhavet. Sjöpungsmjöl har en bra protein och fettsammansättning och kan ersätta fiskmjöl i produkter för medvetna producenter och konsumenter
#Fiske #Vattenbruk #Havsmiljöprojekt #Marina livsmedel

Orust e-boats - Monter nr 4
Orust e-boats - Sedan början av 2000-talet har diskussionerna om att bättre tillvarata vattnet som en infrastrukturmässigt sätt att transportera människor blivit en allt större vision i Sverige och utomlands. I det nystartade Orust E-boats AB är därför målet att ersätta Orusts kollapsade fritidsbåtstillverkning med arbetsbåtar och färjor, 20-80
passagerare, som har en energieffektiv och miljövänlig framdrivning. Våra båtar är lättdrivna av förnybar el från batteri/bränsleceller inkl. Solar Ocean förnybar energi. Inga giftiga cancerogena avgaser eller svallvågor utan en
drift i tysthet för en hållbar miljö.
#Fiske #Besöksnäringen #Havsmiljöprojekt #Marin teknik #Marin energi #Marina livsmedel #Sjöfart


Bioprodukter från makroskopiska alger - Monter nr 5
HGService/pSk - Att tillverka biobränslen från alger i större skala blir ofta inte ekonomiskt lönsamt. Tillverkningen genererar även en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Ett flertal försök har genomförts i olika länder
och rapporterats. Biobränslen är en bulkkemikalie med ett lägre förädlingsvärde. Eftersom algerna är utspridda över stora geografiska områden, är det svårt med effektiva insamlingsmetoder. Algerna innehåller inte heller mycket energi. Hanteringen och transporterna blir därför dyra. Alternativet, att tillverka högförädlade produkter
har därför en kommersiellt intressant potential. Högförädlade produkter som bättre, mer effektivt, utnyttjar den potential som finns i dessa alger. Alger som innehåller beståndsdelar till en rad kommersiellt intressanta bioprodukter. Det kan vara olika fettsyror, fettalkoholer, steroler, sockerarter, proteiner och stärkelse. Dessa produkter kan bli kommersiella i sig eller kan användas vidare för en ytterligare högre förädlingsgrad.
# Marin bioteknik

Biobränsleproduktion i mikroalger - Monter nr 6
Göteborgs universitet - Framgången med mikroalger som förnybar råvara för biodiesel är starkt beroende av förmågan att producera stora mängder biomassa som är rik på olja. Trots att välfungerande arter och odlingsförhållanden har optimerats i laboratorium och höga produktionsnivåer skulle kunna uppnås i industriella bioreaktorer, så är produktionen mycket dyrt på grund av den stora mängd fossilaenergi som krävs för systemunderhåll. Användningen av mikroalger i utomhusodling året runt skulle garantera kontinuerlig produktion av stora mängder råolja, och på det sättet kunna ge ett lönsamt produktionssystem av biobränslen med ett rejält minskat koldioxidutsläpp. Baserad på våra resultat kommer vi att erbjuda biodieselindustrin en unik rotationsmodell för marina algstammar för en kontinuerlig biobränsle-produktion på västkusten.
#Marin energi

Peckas Naturodlingar - Monter nr 7
Peckas Naturodlingar AB - Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodling stöttar varandra. Vi odlar fisken i slutna system som inte lämnar några utsläpp. Vattnet från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna, tomaterna renar vattnet från näringsämnen och vattnet går tillbaka till fiskodlingen - ett kretslopp. 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har under 20 år aldrig haft problem med sjukdom eller behövt medicinera fiskarna i vår utvecklingsanläggning. Fiskarna matas med ekologiskt foder baserat på vegetabilier och fiskrens från hållbart fiske i världshaven.
#Havsmiljöprojekt  #Havsförvaltning

Havsbaserade biodrivmedel och ekosystemtjänster - Monter nr 8
IVL Svenska Miljöinstitutet -  Havsbaserade biodrivmedel och ekosystemtjänster är ett projekt syftar till att bidra till ökad kunskap om hur ekosystemtjänster påverkas av en eventuell ökad svensk produktion av biodrivmedel baserade på marin biomassa (med fokus på makroalger och sjöpungar). Projektet finansieras av Energimyndigheten och f3 svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.
#Marin energi

BIODRAS - Biofilter i designade Vattenbrukssytem  - Monter nr 9
SmögenLax Aquaculture AB - Projekt kommer att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk och är nyskapande för framtida fiskodling i saltvatten på land. Då kraven på utsläpp ej är lika stora i andra länder som de vi ser i Sverige är det nödvändigt att designa biofilter för denna rening med en mycket god kapacitet att ta bort kvävet. Den ökade recirkulationen med minimal tillförsel av «nytt» vatten skapar krav även på att andra ämnen ej skall anrikas i det vatten som fiskarna lever i så att de får en god hälsa. SmögenLax är en viktig del i den symbios av företag för en cirkulär marin ekonomi i Sotenäs.
#Vattenbruk #Havsmiljöprojekt #Marin teknik #Marin energi #Marina livsmedel

Hållbar skärgård  - Monter nr 10
Skärgårdsidyllen - Hållbar skärgård är ett treårigt LEADER-projekt som syftar till att skapa en organisation som skall säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i skärgården, längs kusten och i kustsamhällena i Tanums kommun. Inom projektet byggs även fyra toaletter på öar i Tanums kommun. Projektet vill även öppna upp kustsamhällena för paddlande gäster, så att de känner sig välkomnade av ta del av det som erbjuds. Ingela Holgersson, projektledare från Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor berättar om bakgrunden och uppstarten till ”Hållbar skärgård”.
#Besöksnäringen

Drönarprojekt inom Sjöräddning - Monter nr 11
Sjöräddningssällskapet - Drönarprojekt - snabba rörliga bilder från larmplatsen för säkrare och effektivare räddningsinsatser.
#Marin teknik #Sjöfart #Sjösäkerhet  #Autonomi

Företagsstöd - Monter nr 12
Västra Götalandsregionen - VGR informerar om de olika typer av ekonomiska företagsstöd som Regionen kan ge.
#Marin teknik #Marin energi #Besöksnäringen #Vattenbruk #Marina livsmedel #Marin bioteknik


Pass 2 - kl 14.15 – 15.15

MareValue - Monter nr 1
RISE - MareValue är ett innovationsprojekt i samarbete mellan RISE, SLU och Chalmers och fem företag i fiskbranschen. Det handlar om att öka utbytet och värdet av marina resurser från fiske och fiskberedning och är ett resultat av tidigt samarbete över gränserna av delklusterområdena livsmedel och bioteknik. Vi tänker oss en muntlig presentation, poster och handouts att läsa samt lite smakprover på innovativa produkter.
#Fiske #Vattenbruk #Marina livsmedel #Bioteknik

Clinton Marine Survey - Monter nr 2
Clinton Marine Survey - För att begränsa skadorna till följd av den pågående kusterosionen har Ystad kommun genomfört ett antal kustskyddsåtgärder. I monitoreringen ingår nu högupplöst heltäckande batymetriska mätningar av de grunda området längst med stranden, men på land är det fortfarande enskilda profillinjer. Möjligheterna finns nu att med hjälp av laser, drönare eller satelitdata även kunna få högupplöst data på land för att knyta ihop
dataseten till en heltäckande bild av strandens erosionsprocesser och tillstånd. Nya metoder har öppnat för fler möjligheter och syftet med mätningarna bestämmer vilken metod och upplösning som är bäst.
#Besöksnäringen #Havsmiljöprojekt #Marin teknik #Stranderosion

Mellankommunal kustzonsplanering - Monter nr 3
Göteborgsregionens kommunalförbund - Syftet med projektet är att ta fram gemensamma överenskommelser för hur kustzonen ska utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt, där maritima näringar också är en viktig del. Projektet ska också etablera nya former för samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer. Projektet pågår 2016–2019 och drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som också finansierar projektet tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg samt de åtta deltagande kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka..
#Fiske # Vattenbruk #Besöksnäringen # Havsmiljöprojekt #Marin energi #Marina livsmedel #Sjöfart

Swedish Centre of Ocean Observing Technology (SCOOT) - Monter nr 4
Göteborgs universitet - SCOOT kommer att tillhandahålla faciliteter, kurser och verkliga miljöer för provning (testbäddar) av tekniska lösningar som krävs för den marina ekonomiska sektorn (blå ekonomi). Vi kommer att öppna upp för att nya västsvenska små och medelstora företag (SMF) ska kunna testa och utveckla sin marina teknik och sina marina tjänster i en realistisk miljö. Initiativet utvecklar nya sätt att samarbeta regionalt mellan industri, akademi och offentlig sektor. SCOOT kommer att vara ett sammanhållet center, strategiskt beläget i Göteborg, som ger en kritisk massa inom marin teknik..
#Marin teknik

Urban WaterTruck - Monter nr 5
Södahl & Partners AB - Urban WaterTruck är ett initiativ med sikte på att utnyttja städernas vattenvägar genom att utveckla flytande transportkoncept som kan avlasta den fasta infrastrukturen i världens växande storstäder. Med standardiserade multimodala transportlösningar ökas effektiviteten samtidigt som kostnader och miljöpåverkan kan sänkas för urbana farkoster, bl a genom nyttjande av fordonsindustrins teknologier och lösningar inom exempelvis elektrifiering och digitalisering. Målet är att med Göteborg och Stockholm som testarenor skall svensk industri kunna bli ledande leverantörer av urbana transportlösningar. Projektet avser att ta fram en prototyp förurbana transportfartyg tillsammans med affärsmodell och marknadsplan för lansering.
#Marin teknik #Sjöfart #Urbana vattenvägar

Ostrea Aquaculture - Monter nr 6
Ostrea Aquaculture AB - Ostrea Aquaculture har upparbetat unik teknologi och metodik för odling av ostron och mikroalger i avancerade odlingsanläggningar på Kosteröarna sedan 2008. Målsättningen är att skala upp produktionen av i första hand det platta ostronet (Ostrea edulis) och utveckla havsbaserade anläggningar för odling av konsumtionsfärdiga ostron.
#Vattenbruk

Maritima Odlingståget - Monter nr 7
Sveriges havsodlare PO - Maritima Odlingståget är en ny innovation för att odla fisk, musslor och alger i samma odlingståg till havs d v s utan skydd av öar. Odlingstågets vagnar är nersänkbara under vågorna vid ankommande oväder och består av ett LOK som reglerar Odlingstågets funktioner och ligger kvar i ytan med ett antal odlingsvagnar. Varje enskild vagn är en egen odlingsenhet där havsbonden/ Odlaren själv bestämmer den havsprodukt hen vill odla och skördar enligt ett planeringsschema för varje produkt. Varje vagn består av två Moduler och varje Modul reglerar 70 stora burar i tre dimensioner mellan 0- 10 m djup. Varje bur är anpassad för en skörd av ca 1 000 kg musslor. Burarna kan ersättas med en heltäckande kasse för odling av fisk.
#Vattenbruk #Havsmiljöprojekt #Marin teknik #Marina livsmedel


Klimatklivet - Monter nr 8
Länsstyrelsen Västra Götaland - Klimatklivet är ett investeringsstöd som alla förutom privatpersoner kan söka för att genomföra åtgärder som innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Inom hamn- sjöfart och marina livsmedel finns möjligheter att genomföra åtgärder inom exempelvis energikonvertering, energieffektivisering och biogasutvinning.
#Marin teknik #Marin energi #Marina livsmedel #Sjöfart


Miljöfarliga vrak - Monter nr 9
Chalmers - VRAKA är ett verktyg för riskbedömning av miljöfarliga vrak, vilket ger Havs- och vattenmyndigheten stöd i att prioritera vilka miljöfarliga vrak som är mest angeläget att inspektera och sanera. VRAKA är utvecklat av en grupp forskare vid Chalmers i nära samarbete med berörda myndigheter.
#Havsmiljöprojekt #Sjöfart

BoatWasher - Monter nr 10
BoatWasher - Borsttvätt av båtbotten i vattnet är en giftfri antifoulingmetod som ersätter behovet av bottenmålning på våren, bottentvätt på land vid höstupptagningen och som stoppar giftläckaget i havsmiljön.  
#Havsmiljöprojekt #Marin teknikSenast uppdaterad: 2017-10-26 16:51