Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Projektpresentation

Presentation i montrar

Vid två tillfällen under dagen har du möjlighet att lyssna till intressanta projekt och forskningsresultat från vår region. Representanter står redo i montrarna för att under 12 minuter berätta mer om sitt projekt. Efter 12 minuter rotera du till nästa monter. Vi har två pass för monterpresentationer och mer än 20 intressanta projekt att välja mellan.

Nedan följer en lista över projekt.

Materialåtervinning av fiskenät
Blue Competence AB,  Entreprenörsarenan och Fiskarföreningen Norden – Storskalig materialåtervinning av fiskenät saknas i Sverige och kunskapen om affärspotentialen är låg. Insatser har gjorts för materialåtervinning av fiskenät,  men det har gjorts få studier på den möjliga sammanlagda ”råvarutillgången” av olika närbesläktade materiel för en och samma återvinningsteknik. Projektet har som huvudsyfte att höja medvetandegraden kring och föreslå lösningar för insamling och upptagning av spökgarn.
#Fiske  #Havsmiljöprojekt   #Maritim affärsvärdekedja

Marin teknik
Business Region Göteborg – Västsvensk Subsea vänder sig till företag verksamma inom subsea-området vilket avser utrustning,  teknologier och metoder som används inom verksamhet under havsytan.  Syftet är att samla västsvenska företag och stärka deras konkurrenskraft genom ökad samverkan samt öka synlighet för den kompetens som finns i regionen.  Det långsiktiga målet är att Västsverige blir en erkänd nod för Subsea-verksamhet där det finns konkurrenskraftiga,  innovativa och kompetenta företag som samverkar.
#Marin teknik   #Marin energi

Metod som stoppar giftläckage från båtbottenfärger
BoatWasher – Metod som stoppar giftläckage från båtbottenfärger, se www.boatwasher.se/metoden
#Havsmiljöprojekt

Båtcharter
BohusCharter – Vi har konceptförpackat Salta Möten för att attrahera och möta målgruppen med fokus på båtutlevelse.
#Marin turism

Marin upplevelseturism
Catxalot – Tångpaddling & Tångsafari Catxalot tar med grupper ut i kajak eller till strandkanten där de får lära sig hur och var havets oupptäckta råvara tång ska plockas och hanteras. Stor vikt läggs vid att den plockas på ett skonsamt sätt för att säkra återväxt.
# Marin turism  # Marina livsmedel

Sustainable Shipping and Environment of the Baltic Sea
Chalmers,  Sjöfart och marin teknik – Presentation of the BONUS-funded project Sustainable Shipping and Environment of the Baltic Sea region (SHEBA). SHEBA aims to assess environmental effects from shipping,  including emissions to air and water and underwater noice. It further aims to link environmental effects to ecosystem services in the Baltic Sea region.
#Sjöfart #Havsmiljöprojekt

Fartygs miljöprestanda
Clean Shipping Index – Clean Shipping Index (CSI) arbetar för att etablera en global standard för utvärdering av fartygs miljöprestanda. Idag används CSI av bl.a lastägare för att få information om deras transportörers avtryck på miljön. Från 2018 planeras samtliga fartyg som anlöper svenska farleder erbjudas kostnadsreduceringar baserat på antal ”poäng” enligt Clean Shipping Index.
#Sjöfart  #Marin teknik  #Marin energi

Elektriska inombordare en dellösning till transporter i hamnar och kanaler
Greenstar Marine AB – Presentation av ett koncept med elektriska inombordare. Bolaget har producerat motorer under ett antal år så det är en beprövad teknik som fungerar. Vi ser också att konceptet är en framkomlig väg för att vara en dellösning till transporter i hamnar och kanaler.
#Sjöfart #Vattenbruk  #Marin teknik  #Fritidsbåtssektorn

Internationell rätt/havsförvaltningsrätt
Göteborgs universitet – Ett projekt om hur regelverket för marin bioprospektering liksom förvaltningen av marina genetiska resurser kan utvecklas. Projektet fokuserar på hur incitament för innovation kan skapas inom ramen för en hållbar förvaltning och är nära kopplat till pågående förhandlingar om bevarande av biodiversitet inom FN.
#Havsmiljöprojekt  #Havsförvaltning

Samverkan för bättre skydd av västkustens ålgräsängar
Göteborgs universitet – Baserat på tvärvetenskaplig forskning inom programmet ZORRO (Zostera restoration) och efter samverkan mellan olika myndigheter, publicerade HaV i september i år en rapport som sammanfattar kunskapsläget om svenska ålgräsängar. I rapporten görs en bristanalys av dagens förvaltning samt föreslår hur den kan förbättras, bland annat med ett förslag på vägledning för ekologisk kompensation av ålgräs. Samtidigt kom även en nationell väglednings om restaurering av ålgräs i Sverige. Handboken innehåller en detaljerad metodbeskrivningar för alla steg i restaureringsprocessen av ålgräs. Zorro:s rekommendationer om hur kompensationsrestaurering av ålgräs skall genomföras i Sveriges utgör nu HaVs officiella vägledning för ekologisk kompensation av ålgräs.
#Havsmiljöprojekt  #Havsförvaltning

Ostron – fältförsök med yngelsamlare
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper – Tillgång på yngel av vårt inhemska platta ostron (Ostrea edulis) är ett av de största hinder ostronodlare står inför här i Sverige. På många håll i världen med större ostronbestånd än det svenska använder man sig av olika typer av yngelsamlare som placeras ut i havet och erbjuder de frisimmande ostronlarverna en lämplig plats att settla,  dvs slå sig ner,  på – en metod som tidigare inte testats i större skala i svenska vatten. För att studera om denna metod kan vara användbar här och i så fall när och var dessa samlare ska placeras gjordes säsongen 2013 och 2014 omfattande fältförsök med yngelsamlare av typen kinesiska hattar.
#Vattenbruk  #Marina livsmedel

Odling av mat från havet på ett hållbart sätt
Göteborgs Universitet, SWEMARC – En av samtidens stora samhällsutmaningar är att producera hållbar och näringsriktig mat till jordens befolkning. SWEMARC,  vid Göteborgs universitet har målsättningen att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett hållbart sätt.
# Vattenbruk #Marin bioteknik #Havsförvaltning #Marina livsmedel

Baltic Blue Biotechnology Alliance
Göteborgs universitet – Interreg-projektet Baltic Blue Biotechnology Alliance samlar ihop aktörer inom blue biotechnology inom Östersjöregionen för att skapa nationsövergripande utveckllingskedjor av marina biobaserade produkter. (http://balticbluebioalliance.eu)
#Vattenbruk   #Marin teknik  #Marin energi   #Marina livsmedel

Waters – Forskning om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet
Havsmiljöinstitutet – Det femåriga forskningsprogrammet WATERS som startade våren 2011 avslutat hösten 2016. Målet var att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Resultaten av forskningen är användbara i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS har därför arbetat nära Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, det vill säga de myndigheter som har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.
#Havsmiljöprojekt  #Havsförvaltning

Cirkulära system
Lantfisk
– Cirkulära system för miljö- och djurvänlig fiskodling i lokal. Nya högkvalitativa, säkra och delikata produkter för restaurang och konsument.
#Vattenbruk     #Marina livsmedel

Testsite Skagerrak
Lysekils kommun/OffshoreVäst – Vi vill bygga ett partnerskap mellan teknikutvecklare,  underleverantörer,  forskning och offentlig verksamhet med målsättningen att etablera testsite Skagerrak som ett test- och demonstrationsområde för hållbar marin och maritim innovation.
#Vattenbruk   #Havsmiljöprojekt   #Marin teknik   #Marin energi

Musslor
Musselfeed AB – Musselfeed möjliggör klimatsmart mat från musslor. Råvaran levereras som en ingrediens till kunder inom livsmedels- och foderbranschen.
#Vattenbruk # Havsmiljöprojekt  #Marina livsmedel  #Hållbara proteinkällor

Flytande vindkraftverk
SeaTwirl AB –  Vi utvecklar flytande vindkraftverk och sjösatte framgångsrikt Sveriges första flytande vindkraftverk i Lysekil sommaren 2015. Prototypen var av storlek 30kW och bolaget använder prototypen som ett testverk. I dagsläget arbetar SeaTwirl med att utveckla nästa enhet i storleksordning 1MW.
 #Marin energi

Rapport om arbetsmiljö och säkerhet på svenskflaggade fartyg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin –  Rapport och analys om kemikalier,  ergonomi,  säkerhetsklimat och organisationspsykologi på svenskflaggade fartyg.
#Sjöfart #Marin arbetsmiljö #Marin hälsa

Båtar från bronsåldern
Svenskt HällristningsForsknings Arkiv (SHFA)  –  I norra Bohuslän finns Europas största förekomst av hällristningar från bronsåldern och över 10 000 båtar har knackats in på hällarna. En majoritet av dessa hällristningar gjordes på strandnära lägen under bronsåldern. Det som allmänt karaktäriserar bronsålderns samhällen i Norden men även ute i Europa är att man investerar i båtar,  manskap och långväga handel. Europeisk bronsålder,  ca 1700- 500 f.v.t. kännetecknas av långväga kontakter mellan olika regioner. SHFA har som målsättning att digitalisera,  presentera och arkivera denna förhistoriska bildskatt för forskare och allmänhet.
#Sjöfart

Övervakning av invasiva arter
SeAnalytics AB–  Arbetar med att utveckla DNA-baserade metoder för övervakning av invasiva arter i hamnområden. Detta är kopplat till IMO´s ballastvattenkonvention som träder i kraft i september 2017.
#Sjöfart   #Havsmiljöprojekt   #Marin teknik

Vrakgods och marin nedskräpning
Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor – Kärnan i Skärgårdsidyllen Kayak  & Outdoor är paddling,  uthyrning av kajaker & SUP,  kurser & guidade turer året om från centret i Grönemad,  Grebbestad. Skärgårdsidyllens miljöarbete kallas Vrakgods och handlar om att skräpa upp och källsortera på öar och stränder,  främst under lågsäsong. Under turerna sorteras även det vi tycker är fint och förädlar till exempelvis flytande nyckelringar som förpackas med budskapet om vikten att ta itu med det växande problemet – marin nedskräpning.
#Marin turism # Havsmiljöprojekt

Hållbarhet och innovationskraft  i turistnäringen
Tillväxt Norra Bohuslän – Projekt Maritim Utveckling i Bohuslän,  2016-2019,  syftar till att öka SME-företagens professionalitet,  hållbarhet och innovationskraft kopplat till marina näringar och turism. (www.tillvaxtbohuslan.se)
#Sjöfart #Marin turism #Marina livsmedel

Flexibel mobilitet inom marin turism
Turistrådet Västsverige – Smart samordning i den södra Bohuslänska skärgården under högsommaren. Båtarna blir länken mellan Bohusläns naturturism-hubbar för cykel och vandring och upplägget borgar för en längre vistelse. Där havsnära mat,  kultur och naturupplevelser är resans anledning.
#Sjöfart #Marin turism


Senast uppdaterad: 2017-10-06 15:54